INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Niniejszy dokument opisuje sposób przetwarzania danych osobowych przez Czeską Centralę Ruchu Turystycznego CzechTourism (dalej jako „CzechTourism“), przedsiębiorstwo użyteczności publicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, mające pełną świadomość znaczenia ochrony Państwa danych osobowych.
CzechTourism jest administratorem Państwa danych osobowych, z którym mogą się Państwo kontaktować na poniższym adresie:
 
Czeska Centrala Ruchu Turystycznego - CzechTourism
Štěpánská 567/15
120 00 Prague 2
IČO (REGON): 49277600
elektroniczna skrzynka pocztowa: yr9mzxx
 
Przetwarzając dane osobowe CzechTourism postępuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z:

 
Dla lepszej orientacji przedstawiamy poniżej kilka podstawowych pojęć, z którymi mogą się Państwo spotkać w dalszej części niniejszego tekstu:
Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie (imię, nazwisko, data urodzenia, e-mail, telefon, inne czynniki określające fizyczną, fizjologiczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową i społeczną tożsamość).
Osoba, której dane dotyczą – osoba fizyczna, której dane osobowe podlegają przetwarzaniu (osoby prawne takie jak spółka handlowa lub inne organizacje nie posiadają danych osobowych).         
Przetwarzanie – jakakolwiek operacja wykonywana na danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany (zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, pobieranie, udostępnianie, wykorzystanie, rozpowszechnianie itp.).
Administrator – CzechTourism jako podmiot, który określił cel i sposoby przetwarzania danych osobowych.
Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.
Odbiorca – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe.
Profilowanie – jakakolwiek forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, która polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej (efektywność pracy, sytuacja ekonomiczna, stan zdrowia, preferencje osobiste, zainteresowania, zachowania itp.).
 
Podczas przetwarzania Państwa danych osobowych CzechTourism kieruje się zasadami, określonymi przez przepisy prawa, a zatem:  
CzechTourism nigdy nie przetwarza Państwa danych osobowych tylko dlatego, że chce lub może, ale zawsze w ściśle określonym i zdefiniowanym celu, tj.:
  1.  do wypełnienia obowiązków prawnych (określonych na przykład w ustawie o zamówieniach publicznych [czes. zákon o zadávání veřejných zakázek], ustawie o rachunkowości [czes. zákon o účetnictví], ustawie o archiwum i ewidencji oraz o zmianie niektórych ustaw [czes. zákon o archivnictví a spisové službě] itp.);
  2. do zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej (np. rozpatrywanie zapytań, skarg i innych przekazów do wiadomości publicznej);
  3. zawierania i wypełniania stosunków umownych (np. umowy dostawy);
  4. w celu realizacji swoich uzasadnionych interesów (szczególnie takich jak ochrona majątku za pośrednictwem zabezpieczeń technicznych, ochrona wydanych środków finansowych itp.);
  5. na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych (np. publikacja fotografii pracowników na stronach internetowych, zapewnienie udziału w konkursach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych przez jednostkę).
 
W związku z poszczególnymi celami przetwarzania są przetwarzane poszczególne kategorie Państwa danych osobowych:  
Dane osobowe są przekazywane innym odbiorcom tylko wtedy, kiedy jest to konieczne do realizacji powyższych celów, do ochrony i wykonywania praw oraz interesów CzechTourism, zgodnie z powiązanymi przepisami. Są to głównie dostawcy usług informatycznych, dostawcy usług płacowych i księgowych, konsultanci zewnętrzni, współpracujące kancelarie adwokackie, współorganizatorzy wydarzeń dla publiczności i szkoleń. Kolejnymi odbiorcami są organy ścigania, sądy, Policja Republiki Czeskiej itp.
 
CzechTourism może przetwarzać Państwa dane osobowe wyłącznie przez okres wymagany lub dozwolony przez prawo, a także przez okres, na który wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie lub do momentu cofnięcia zgody.
 
Do przetwarzania CzechTourism podchodzi w sposób odpowiedzialny, dlatego Państwa dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone. W celu zabezpieczenia danych osobowych stosowane są odpowiednie środki techniczne, fizyczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych mają tylko upoważnieni odbiorcy. Dużą wagę przywiązuje się do bezpieczeństwa informacyjnego i jest ono regularnie weryfikowane.
Wszystkie osoby, które na swoim stanowisku pracy (lub w ramach obowiązków wynikających z umowy) mają kontakt z danymi osobowymi, są przeszkolone i zobowiązane do zachowania poufności.
 
W związku z przetwarzaniem danych osobowych także Państwo mogą skorzystać ze swoich praw przysługujących osobie, której dane dotyczą:

 
Swoje prawa wobec CzechTourism jako administratora Państwa danych mogą Państwo wykonać za pośrednictwem poczty lub drogą elektroniczną pod adresem privacy@czechtourism.cz.
 
Niniejsza informacja o przetwarzaniu danych osobowych obowiązuje od 08.12.2020 r.