Osoby fizyczne mają na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „RODO”) w stosunku do swoich danych osobowych i administratorów lub podmiotów przetwarzających dane następujące prawa:

Art. RODO    Prawo Komentarz
12-14 Do informacji Masz prawo do informacji o tym, jakie Twoje dane osobowe administrator przetwarza, w jakim celu je przetwarza, przez jak długi okres je przechowuje, czy przekazuje je dalszym podmiotom lub czy ma taki zamiar.
15 Do dostępu Dostęp do swoich danych osobowych, otrzymanie kopii, informacji o przetwarzaniu.
16 Do sprostowania danych Prawo do sprostowania błędnych lub niepełnych danych.
17 Do usunięcia danych W przypadku wygaśnięcia celu przetwarzania, wycofania zgody, lub gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych.
18 Do ograniczenia przetwarzania Możesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w trakcie rozpatrywania sprzeciwu; o usunięciu ograniczenia wraz z podaniem powodu musisz zostać poinformowany.
19 Do poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu, lub o ograniczeniu przetwarzania Informacja o dokonaniu zmian Twoich danych osobowych, ich usunięciu, ograniczeniu przetwarzania lub jego zakończeniu, o odbiorcach Twoich danych osobowych.
20 Do przenoszenia Prawo do otrzymania w przypadku niektórych usług danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.  
21 Do sprzeciwu Do sprzeciwu    W przypadku prawnie uzasadnionego interesu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją lub w przypadku profilowania lub marketingu bezpośredniego możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania. Administrator musi wykazać  istnienie prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania.
22 Do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu Prawo do niepodlegania decyzji, opierającej się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz zażądać podejmowania decyzji przez człowieka.
77 Do wniesienia sprzeciwu Wniesienie sprzeciwu do organu nadzorczego w Twoim kraju lub do czeskiego Urzędu Ochrony Danych Osobowych. https://www.uoou.cz/
79 Do sądowych środków zaskarżenia W razie sporu z administratorem możesz zwrócić się na drogę sądową.
80 Do reprezentowania przez podmiot niemający charakteru
zarobkowego
Możesz udzielić pełnomocnictwa podmiotowi niemającemu charakteru zarobkowego, aby reprezentował Cię w sporze z administratorem, a on jest zobowiązany z nim współpracować.
82 Do odszkodowania za szkodę Administrator jest obowiązany zapewnić osobie, której dane dotyczą, odszkodowanie za poniesioną przez nią szkodę.

Tabela 1 Prawa osób, których dane dotyczą

TOŻSAMOŚĆ I DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH

Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Czeska Centrala Ruchu Turystycznego – CzechTourism,
Štěpánská 567/15
120 00 Prague 2

Nr id.: 49277600
NIP: CZ49277600
ID elektronicznej skrzynki podawczej: yr9mzxx